Betingelser

 1. Anvendelse
  Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Plan Organic, CVR-nummer 29800588, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter til erhvervskunder.

  Webshoppen er for alle registrerede kunder hos Plan Organic ApS. Dog tages der forbehold for, at individuelle produkter og serier ikke kan tilbydes til alle typer forhandlere.

  Dette kan skyldes begrænsninger i vores kontrakt med producenten, hvorfor vi til enhver tid forbeholder os retten til at afvise en ordre på et givent produkt eller serie.

  Øvrigt gælder vores standard salgs- og leveringsbetingelser ved bestilling på webshoppen.

 2. Aftalegrundlag
  1. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens egne indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

  2. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 3. Produkter
  Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og i original emballage.

 4. Pris og betaling
  1. Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

  2. Alle ordrer pålægges et porto- og ekspeditionsgebyr på 60,00.

  3. Ordrer på under 1.000,00 ex. moms tillægges et ekstra gebyr på 150,00 ex. moms.

  4. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter senest 14 dage netto kontant fra leveringsdato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 5. Forsinket betaling
  1. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne i henhold til betingelserne, som er trykt på kundens faktura.

  2. Ved manglende fakturabetaling pålægges rykkergebyr i henhold til betingelserne, som er trykt på kundens faktura.

 6. Ordrer og ordrebekræftelser
  1. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

  2. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige accept.

 7. Levering
  1. Plan Organic leverer alle solgte produkter i henhold til betingelserne, som er trykt på kundens faktura.

  2. Plan Organic leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af ordrebekræftelsen. Plan Organic har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

  3. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. I tilfælde af transportskader skal det påføres fragtbrevet ved modtagelse af leveringen og inden underskrift af fragtbrevet. Reklamation over skade, mangler eller fejleverance skal indgives i henhold til betingelserne, som er trykt på kundens faktura. Plan Organic hæfter ikke for varereklamationer såfremt ovenstående ikke overholdes.

  4. Hvis Plan Organic forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer Plan Organic kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 8. Ansvar
  1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

  2. Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

  3. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

  4. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 9. Immaterielle rettigheder
  Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

 10. Fortrolighed
  1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

  2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 11. Returnering af varer
  1. Leverede varer tages ikke retur.

  2. Ubeskadigede varer (se pkt. 3 for definition) kan, efter forudgående aftale, ombyttes eller returneres i ubrudt emballage på købers regning. Dog senest 3 måneder efter fakturadato. Ved ombytning eller returnering fratrækkes 10% af købsprisen. Efter 14 dage fra fakturadato fratrækkes dog 25% af købsprisen.

  3. Ubeskadigede varer inkluderer, men er ikke begrænset til, at varen ikke har været udsat for UV-stråler, klistermærker, dårlig pakning, fugt mv.

  4. Udgåede varer tages ikke retur.

 12. Gældende ret og værneting
  1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

  2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Varen er tilføjet til din kurv

Fortsæt med at handle
Afslut ordre